Üzletszabályzat

Általános szerződési feltételeink:

Silverkolt Kft. (2161 Csomád Kossuth Lajos u 79., továbbiakban jelölve mint: Értékesítő) a web áruházba látogató és Vevő ügyfeleit (továbbiakban: Vevő) részére a Szolgáltatási Szerződésben
(továbbiakban: Szerződés) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a web-áruházban megjelenő árlistában és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek szerint.
Az Vevő a Szerződés aláírásával, elektronikus elfogadási nyilatkozat megtételével elfogadja a jelen szerződésében foglaltakat.

Az Értékesítő jogai kötelezettségei:

A Értékesítő köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os
rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.
A Értékesítő köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani.
Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a 
értékesítő közvetít az Vevő felé.
Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
A Értékesítő jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Vevő felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. Az első számlát a Értékesítő megrendeléskor állítja ki, melyet az Vevő a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
A Értékesítő díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben, vagy telefonon vehető igénybe a Értékesítő weboldalán feltűntetett elérhetőségeken.
A Értékesítő jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Amennyiben az Vevő az alábbi előírásokat megszegi:
Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás, az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet.
Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a Értékesítő vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett.
Tiltott az a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül. Tiltott a szerveren lévő felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése az Vevő előzetes, írásos hozzájárulása nélkül,
Tilos olyan –hibás- programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.
Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
Valamint tilos e-mailküldés olyan címlistára, amely a gyűjtött, vagy vásárolt e-mail címeket tartalmaz; amelyre az Vevők nem saját akaratukból iratkoztak fel.
Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
A Értékesítő a tőle elvárható gondossággal óvja az Vevő által a Értékesítő szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
A Értékesítő jogosult az Vevő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Vevő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatás mely hatósági hivatalos megkeresés esetén állhat fent.
A Értékesítő jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

Az Vevő jogai és kötelezettségei:

Az Vevő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
Az Vevő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.
Az Vevő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Értékesítő jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Vevő felelősséggel tartozik. Az Vevő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Vevő felel.
Az Vevő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Vevő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén az Értékesítő jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Vevő adatainak átadására egy, az Értékesítővel kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
Az Vevő köteles a Értékesítő által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Értékesítőnek bejelenteni.

Pénzvisszafizetés garancia:

A Értékesítő az előre kifizetett szolgáltatási időtartam alatt az általa közvetlenül nyújtott
szolgáltatásra pénz-visszafizetési garanciát vállal részarányosan a szolgáltatási időtartamból hátralévő időszakra. A pénz-visszafizetési garancia nem vonatkozik a Értékesítő által közvetített szolgáltatásokra.
A pénzvisszafizetés kérelem kizárólag minőségi panasz esetén nyújtható be, a minőségi panasz alapos indoklásával. Minőségi panasz jellemzően pl. a szolgáltatások garantált rendelkezésre-állási időt meghaladó üzemkiesése.
Az Vevő pénz-visszafizetési kérelmet kizárólag írásban, ajánlott levélben útján nyújthat be a Értékesítő részére, a minőségi panasz csatolásával.
A pénz-visszafizetési kérelem Értékesítő általi elfogadásakor a Értékesítő és a Vevő között létrejött szolgáltatási szerződés azonnali hatállyal megszűnik. A szerződés és szolgáltatás megszűnésének napja az Vevő értesítésének napja.
Az Vevő nem jogosult pénz-visszafizetési kérelmet benyújtani, amennyiben:
Értékesítő által kiállított számláit a fizetési határidőn túl, késve rendezte,
Az Vevőnek tartozása van a Értékesítő felé.
A szolgáltatás számlatartozás miatt a szolgáltatás korlátozva lett.
Bármely (jelen ÁSZF-ben szabályozott okból) a Értékesítő a szerződést azonnal hatállyal felmondta, Felhasználó, vagy harmadik személy által okozott minőségi problémák esetén,
Bármely vis maior esetén (pl. lopás, tűz, stb.).

Egyebek:

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Értékesítő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Értesítés:

Az értesítés hivatalos módja az e-mail. A Értékesítő minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Vevőnek.
Amennyiben az Vevő e-mail címe megváltozik köteles erről a Értékesítőt haladéktalanul értesíteni, ellenkező esetben első elküldött e-mail igazoltnak, megkapottnak számít.
Technikai okok miatt előfordulhat, hogy bankkártyás fizetés vagy átutalás esetén a Vevő olyan terméket fizet ki előre, amit az Értékesítő nem tud a kívánt határidőre szállítani. Ilyenkor az Értékesítőt értesítési kötelezettség terheli. Ez esetben az Értékesítő és a Vevő a vásárlás körülményeitől függően egyedi megegyezéssel oldják meg a problémát.

A Értékesítő nem terheli felelősség az Vevő elérhetetlensége esetén bekövetkező kárókért.